පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07

ලංකාව තුල සිංහල මුද්‍රණය ඇරඹෙන්නේ 1737 වසරේ දී. ඒ මීට වසර 283 කට පෙර ලංකා ලන්දේසි මුද්‍රණාලය විසින්. එකී මුද්‍රණාලය විසින් මුද්‍රිත මුල් ලේඛණ ආශ්‍රයෙන් 2016 වසරේදී ජනක අත්තනායක සහ මූනියැක් සහයෝගයෙන් “ගෝල්” රුවකුර නිර්මාණය විය. මෙවර, ColomboType #007 තේමාව උනේ ඉතිහාසයෙන් බිහිවුණු මේ අලුත් රුවකුර.

Continue reading “පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07”

Akuru Celebrating Literary Month

Reading is one of the most essential and indispensable skills of human life. It enriches our knowledge as well as our creativity. This is why the month of September is celebrated as The Literary Month. It’s when all the book fairs and literary festivals happen in and around Colombo. As reading, literature and language are all supported by Akuru (letters) we found it only fitting to join in on the celebrations with our own series of events. 

‘Akuru Celebrating Literary Month’, was a successful series of online and offline events celebrating language, literature and letters. Every weekend of September had its own thrilling affair; 

Continue reading “Akuru Celebrating Literary Month”

Sinhala Unicode Guide

Sinhala Unicode Guide is an online handbook written to provide a clear understanding of Sinhala Unicode. It aims at raising awareness around the issues of using Sinhala Unicode and guiding users to resolve those issues.

This was originally prepared by Dasun Sameera Weerasinghe with the assistance of Wasantha Deshapriya and Mahesh Kuragama and Pathum Egodawatta as a project of the Akuru Collective.

For more information https://github.com/akuru/sinhala-unicode-guide

30 Days of Akuru

#30daysofAkuru is an open call to brave souls to celebrate endless possibilities and new dimensions of Sinhala and Tamil letterforms. Weather you are a visual designer, illustrator, type designer, typographer, writer or simply someone who love letterforms, we challenge you to create your own new and exciting interpretation of Sinhala and Tamil letters, one letter per day for the month of March 2020. Doesn’t matter who you are or where you are from or how skilled you are! This is a celebration of the love of the letters and letters we love, not a competition with winners or losers. 

Guidelines and descriptions

This March, join our global community of letter lovers in this month-long exercise expanding boundaries of the Sinhala and Tamil typography. 

Please read carefully. We have updated our guidelines and system.

30DoA 2019 was a huge success with so many contributors and submissions. We had an overwhelming number of participants and with a small but passionate team we managed to post more than a thousand submissions.  With the experience from last year we have added a few more things to clarify how we operate 30DoA and to make it fun and enjoyable for everyone 

About us

#30daysofAkuru is hosted by Akuru Collective and organised by the  Letters.Lanka volunteer team. 30DoA aims to stir the global interest in Sinhala and Tamil typography and highlight their endless typographic and graphical possibilities of the two scripts. We promote and bring together the type-savy communities, designers and contributors in Sri Lanka and across the world together with common interest– letterforms of Sri Lanka. 

සිංහල සහ දෙමළ අක්ෂරය හා හෝඩිය පිළිබඳව කෙරෙන ගවේෂණාත්මක සහ නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ‘දින 30ක්  අකුරු’ දෙවැන්න ආරම්භ කරන ලදී. ලාංකික හා ලාංකික නොවන සියලුම ග්‍රැෆික් නිර්මාණ කරුවන්, අක්ෂර නිර්මාණකරුවන් සහ අකුරු පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන ඕනෑම කෙනෙකු සඳහා කෙරෙන විවෘත ආරාධනයක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙවසර 2020 මාර්තු මස 01 වන දින සිට මාර්තු 30 වන දින දක්වා විවෘතව පවතී.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණ නම් සිංහල හෝ දෙමළ අක්ෂරයේ වැදගත්කම නිර්මාණශීලීත්වය හා සිංහල සහ දෙමළ අක්ෂර පිළිබඳව ලෝකය හමුවේ දැනුවත් කිරීමයි. 

අපි ගැන

‘දින 30ක අකුරු’ ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ අකුරු සාමූහිකය සහ letters.lanka සමූහය විසිනි. අපගේ අරමුණ වනුයේ සිංහල සහ දෙමළ අක්ෂර පිළිබඳව විවිධත්වය, නිර්මාණශීලිත්වය සහ වැදගත්කම පිළිබඳව ලාංකික හා ලාංකික නොවන චිත්‍ර ශිල්පීන්, ග්‍රැපික් නිර්මාණකරුවන්, අක්ෂර නිර්මාණකරුවන් හා සිංහල සහ දෙමළ අක්ෂර පිළිබඳව උනන්දු ඕනෑම අයකු දැනුවත් කිරීමටත් ඔවුන්ට සිංහල සහ දෙමළ අක්ෂර නිර්මාණයට පෙළඹවීමටත්ය.

Type Tourist

Are you visual or communication designer or an academic with interest and work in type and typography? Are you visiting Sri Lanka and would you like to share your expereince and connect with the local designers while you are in Sri Lanka? Get in touch with a member of Akuru Collective so we can discuss how you can go about this.

We orgnise monthly informal meeting; ColomboType on all things typography. Also we can link you with our type-and-design-savy-newtwork of people, communities, orgnisations and locations.

DISCLAIMER: Akuru is a volunteer initiative and Type Tourist is a very informal intiative in early stages.

Akuru Festival

In 2018 Akuru Collective organised our first conference, Akurucon along with a series of workshops and events. We are in the process of evaluating our work and planning the next installment of the event. We have diceded to make it a bi-annual event and next event is tentatively scheduled for September 2021.

More about Akurucon 2018