සිංහල ඉලක්කම්

එකෝමත් එක කාලෙකදි මිනිස්සුන්ට ගැනීම (ගනිනවා) පිළිබඳ අදහස සංකේත වලින් පෙන්නන්න ඕනෙ වුනා. ඉතින් ලෝකෙ පුරාවට එ් ගැන විවිධ අදහස් තිබුණා… හින්දු අරාබි, රෝම ඉලක්කම් මෙහෙම තිබුණු අදහස් ගැන උදාහරණ. යම්කිසි පොදු සම්මතයක් විතරයි ඕනවුනේ. වැඩි දෙනෙක් භාවිතා කරන්න ගන්නකොටත්, එදිනෙදා ජීවිතේට ගැලපෙන ගතිය වැඩිවෙනකොටත් සම්මතේ කල් පැවැතීම වැඩිවෙනව. සිංහලයින්ට ඉලක්කම් ඕන වුනු අවශ්‍යතා කීපයක්ම […]