සිංහල රුවකුරු (font) සමීක්ෂණය 2020

අපේ ඉදිරි අරමුණ ලංකාවේ රුවකුරු (font) හිඟයට තිරසාර විසදුමක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. අපේ ඉදිරි දැක්ම සිංහල රුවකුරු භාවිතා කරන සියලු දෙනාගේ සහ ආයතන වල සහයෝගයෙන් සහ දායකත්වයෙන් සිංහල රුවකුරු අරමුදලක් හරහා, ඒ මගින් නිදහස් රුවකුරු සමුදායක් ( Free and Open Source Font Collection ) ගොඩනැගීමයි. වාර්ෂික සාමාජික මුදලක් ගෙවා මෙම එකතුවට අයත් රුවකුරු ලබාගැනීමට අවස්තාව ලබාදීම අපේ අරමුණයි. සාමාජිකයන් හට මෙම අරමුදල හරහා නිමවෙන රුවකුරු ගැන තීරණ ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.  අකුරු සාමුහිකයේ සහ Institute of Typography හි සහයෝගයෙන් ගොඩනැගෙන මෙම අකුරු සමුදාය වෙනුවෙන් සහයෝගය සහ දායකත්වය ලබාදෙන්නට කැමති නම් සිංහල රුවකුරු (font) සමීක්ෂණයට ඔබේ දායකත්වය ලබාදෙන්න.

මේ හරහා ලබාදෙන තොරතුරු කිසිදු තුන්වන පාර්ශවයක් සමග බෙදා නොගන්නා අතර ඔබට අවසරයකින් තොරව කිසිදු ඊ තැපැල් පණිවිඩයක් එවන්න්නේ නැත .

  • ඔබව මේ සම්බන්ධව දුරකතනය හරහා සම්බන්ධ කරගැනීමට කැමති නම් පමනක් දුරකථන අංකය ලබාදෙන්න.
  • සිංහල රුවකුරු අරමුදල Sinhala Font Fund

  • ඔබේ රුවකුරු භාවිතය ගැන තොරතුරු තොරතුරු

  •