පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07

ලංකාව තුල සිංහල මුද්‍රණය ඇරඹෙන්නේ 1737 වසරේ දී. ඒ මීට වසර 283 කට පෙර ලංකා ලන්දේසි මුද්‍රණාලය විසින්. එකී මුද්‍රණාලය විසින් මුද්‍රිත මුල් ලේඛණ ආශ්‍රයෙන් 2016 වසරේදී ජනක අත්තනායක සහ මූනියැක් සහයෝගයෙන් “ගෝල්” රුවකුර නිර්මාණය විය. මෙවර, ColomboType #007 තේමාව උනේ ඉතිහාසයෙන් බිහිවුණු මේ අලුත් රුවකුර.

Continue reading “පළමු සිංහල මුද්‍රණ ඇසුරෙන් අලුත් සිංහල රුවකුරක් නිමැවුණු හැටි – ColomboType #07”

Typography Educators Forum

The Typography Educators Forum was organized by Akuru Collective in hopes of facilitating and inspiring the development of techniques and exercises for teaching typography and typographic subjects within the context of execution and crafting in the undergraduate level (graphic and visual communication) design courses. Participants were encouraged to actively engage with other graphic design educators through a series of seminars and workshops, with the intention of developing or improving on fundamental tools to help students practice better typographic execution and crafting.

Continue reading “Typography Educators Forum”

සිංහල ඉලක්කම්

එකෝමත් එක කාලෙකදි මිනිස්සුන්ට ගැනීම (ගනිනවා) පිළිබඳ අදහස සංකේත වලින් පෙන්නන්න ඕනෙ වුනා. ඉතින් ලෝකෙ පුරාවට එ් ගැන විවිධ අදහස් තිබුණා… හින්දු අරාබි, රෝම ඉලක්කම් මෙහෙම තිබුණු අදහස් ගැන උදාහරණ. යම්කිසි පොදු සම්මතයක් විතරයි ඕනවුනේ. වැඩි දෙනෙක් භාවිතා කරන්න ගන්නකොටත්, එදිනෙදා ජීවිතේට ගැලපෙන ගතිය වැඩිවෙනකොටත් සම්මතේ කල් පැවැතීම වැඩිවෙනව.

සිංහලයින්ට ඉලක්කම් ඕන වුනු අවශ්‍යතා කීපයක්ම තිබුණා. ඉතින් එ් එ් අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි සම්මත කරගත්ත ඉලක්කම් ක්‍රම කීපයක් නිර්මාණය වුනා. එ්වා තමයි මේ…

Continue reading “සිංහල ඉලක්කම්”